Preambule

Česká asociace koučů, zkratka: „ČAKO“ (dále jen „Asociace“), je nezávislá nezisková organizace, sdružující členy, kteří se koučováním zabývají profesionálně nebo jsou v procesu přípravy na roli profesionálního kouče (externího či interního).

 

Část I.

Základní ustanovení

1. Poslání asociace

(a) Asociace usiluje o stálé zvyšování kvality koučování, o dodržování etických i profesních standardů, kultivaci trhu a o výměnu informací v oboru. Asociace hájí zájmy svých členů i osob jejími zájmy dotčených vůči jiným osobám zejména ostatním organizacím, obcím, politickým stranám a hnutím, církvím, státu a orgánům státní moci a správy.
(b) Asociace využívá všech možností daných právním řádem k upevnění své samostatnosti a k rozmnožení počtu svých členů a svého majetku.
(c) Asociace seznamuje své členy s děním uvnitř i vně asociace, dbá na osvětu a dostatečnou informovanost členů.

 

2. Sídlo a působnost asociace

(a) Sídlem asociace je Praha 6, Bubenečská 22.
(b) Asociace působí v rozsahu celé České republiky a též navazuje vztahy s jinými asociacemi podobného typu doma i v zahraničí.

 

Část II.

Orgány a řízení asociace

1. Orgány

(a) Orgány Asociace jsou:

 • Valná hromada,
 • Prezidium,
 • Stavovská rada.

2. Valná hromada
(a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a je tvořena všemi členy Asociace.
(b) Valná hromada zejména:

 1. rozhoduje o změně stanov,
 2. volí a odvolává členy Prezidia a Stavovské rady,
 3. rozhoduje o vydání organizačních a finančních směrnic Asociace,
 4. schvaluje roční účetní závěrku,
 5. rozhoduje o použití zisku Asociace zjištěného účetní uzávěrkou,
 6. zřizuje fondy Asociace, stanoví pravidla jejich tvorby, čerpání a správy,
 7. rozhoduje o strategii činnosti Asociace,
 8. rozhoduje o sloučení s jiným subjektem,
 9. rozhoduje o zrušení Asociace.

(c) Řádná Valná hromada se koná jedenkrát ročně, do 15. března každého roku. Svolává ji Prezidium do sídla asociace, pokud není pozvánkou určeno jiné místo. Písemná pozvánka musí být doručena všem členům Asociace elektronickou poštou nejméně dva měsíce před dobou konání. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka zveřejněna na webových stránkách asociace.
(d) Prezidium může svolat mimořádnou Valnou hromadu, zejména v případech, kdy není řádná Valná hromada schopna se usnášet nebo v dalších neodkladných případech. Prezidium je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, když

 1. o to požádá nejméně 1/3 všech členů Asociace,
 2. to požaduje Stavovská rada,
 3. je Asociace déle než 3 měsíce platebně neschopná.

(e) Jednání Valné hromady a způsob voleb upravuje Jednací a volební řád, který Valná hromada schvaluje na návrh Prezidia. Řádná Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a nadpoloviční většina odborných členů Asociace. Mimořádná Valná  hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina odborných členů Asociace.
(f) Valná hromada rozhoduje hlasováním. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů přítomných s hlasem rozhodovacím, není-li dále stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se koná další hlasování. K rozhodnutím o věcech uvedených v odst. 2 písm. (b) řádek 1., 8. a 9. je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů s rozhodovacím právem.
(g) Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Vyžadují-li to okolnosti, může Valná hromada rozhodnout o tom, že hlasování v některých věcech proběhne po skončení Valné hromady elektronickou formou. Způsob elektronického hlasování stanoví Valná hromada jako součást tohoto rozhodnutí. Výsledek elektronického hlasování bude brán jako součást usnesení Valné hromady, která o něm rozhodla. 

 

3. Prezidium

(a) Prezidium řídí činnost Asociace ve všech otázkách, kromě záležitostí svěřených těmito Stanovami do působnosti Stavovské rady, mezi Valnými hromadami Asociace. Prezidium je statutárním orgánem Asociace, ve smyslu příslušných právních předpisů.
(b) Prezidium má 3 členy a volí ze svých členů Prezidenta Asociace. Prezident jedná a podepisuje za Asociaci samostatně, je však vždy vázán rozhodnutím Prezidia. Prezident je statutárním zástupcem Asociace, ve smyslu příslušných právních předpisů. Prezidium může písemně pověřit k jednání a podepisování za Asociaci i jiného člena Prezidia.
(c) Prezidium zejména:

 1. vykonává rozhodnutí Valné hromady v oblasti své působnosti,
 2. schvaluje předpisy a pravidla pro činnost Asociace v oblasti své působnosti,
 3. vytváří rozpočet asociace pro následující období (zpravidla hospodářský rok),
 4. podporuje Pracovní skupiny při výkonu jejich činností,
 5. organizuje akce Asociace pro její členy i pro veřejnost,
 6. vykonává práva a povinnosti dané pracovně právními předpisy vedoucímu organizace, vykonává pravomoci zaměstnavatele,
 7. zabezpečuje řádné vedení účetnictví Asociace,
 8. předkládá valné hromadě roční účetní závěrku s návrhem na použití zisku,
 9. předkládá valné hromadě zprávy o stavu majetku Asociace,
 10. do 30 dnů od skončení valné hromady vyhotovuje a elektronicky rozesílá zápis o Valné hromadě,
 11. rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí úvěru,
 12. schvaluje organizační řád asociace, ve kterém stanoví zejména systém pracovních míst, práva a povinnosti vyplývající z pracovního zařazení, kompetence vedoucích pracovníků.

(d) Funkční období členů Prezidia je 2 roky. Prodlužuje se o dobu, po kterou není zvoleno nové Prezidium. V případě odstoupení z funkce některého člena Prezidia nastupuje na jeho místo automaticky náhradník zvolený Valnou hromadou a jeho funkční období končí společně s koncem funkčního období zbývajících členů. Pokud nebyl nikdo zvolen navrhne, Presidium kandidáty na doplnění do původního počtu a nechá o nich hlasovat členy Asociace s hlasem rozhodovacím elektronicky.
(e) Prezidium se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce, v termínech, které Prezidium stanoví na začátku svého funkčního období na celé funkční období. Termíny a místo konání zveřejní Prezidium po jejich schválení na webových stránkách Asociace, včetně jejich změn.
(f) Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Všechna jeho rozhodnutí jsou zaznamenávána do zápisu, který je do 15 dnů od jednání zveřejněn na webových stránkách Asociace.
(g) Členové Prezidia jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo Asociaci způsobit škodu.

 

4. Stavovská rada

(a) Stavovská rada řídí činnost Asociace v záležitostech, které se týkají odbornosti oboru koučování, kvalifikace koučů a jejich akreditací dle Akreditačního řádu.
(b) Stavovská rada má 3 členy a volí ze svých členů Předsedu Stavovské rady. Předseda jedná a podepisuje za Stavovskou radu samostatně, je však vždy vázán rozhodnutím Stavovské rady. Stavovská rada může písemně pověřit k jednání a podepisování za Stavovskou radu i jiného člena Stavovské rady.
(c)
Stavovská rada zejména:

 1. vykonává rozhodnutí Valné hromady v oblasti své působnosti,
 2. schvaluje předpisy a pravidla pro činnost Asociace v oblasti své působnosti včetně Akreditačního řádu Asociace a Etického kodexu Asociace,
 3. jmenuje a řídí práci Akreditační komise, pokud její činnost nevykonává sama,
 4.  rozvíjí standardy koučování jako disciplíny a podporuje jeho odborný marketing.

(d) Funkční období členů Stavovské rady je 2 roky. Prodlužuje se o dobu, po kterou není zvolena nová Stavovská rada. V případě odstoupení z funkce některého člena Stavovské rady nastupuje na jeho místo automaticky náhradník zvolený Valnou hromadou a jeho funkční období končí společně s koncem funkčního období zbývajících členů. Pokud nebyl nikdo zvolen, navrhne Presidium kandidáty na doplnění do původního počtu a nechá o nich hlasovat členy Asociace s hlasem rozhodovacím elektronicky.
(e) Stavovská rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce, v termínech, které Stavovská rada stanoví na začátku svého funkčního období na celé funkční období. Termíny a místo konání zveřejní Stavovská rada po jejich schválení na webových stránkách Asociace, včetně jejich změn.
(f) Stavovská rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Všechna její rozhodnutí jsou zaznamenávána do zápisu, který je do 15 dnů od jednání zveřejněn na webových stránkách Asociace.
(g) Členové Stavovské rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo Asociaci způsobit škodu.

 

Část III.

Členství v asociaci

1. Základní ustanovení

(a) Členem Asociace se může stát jakákoliv fyzická osoba, která se chce aktivně podílet na organizaci činnosti Asociace nebo se připravuje na získání akreditace dle Akreditačního řádu, souhlasí se Stanovami a Etickým kodexem Asociace, splní podmínky určené těmito stanovami a zaplatí roční členský příspěvek.
(b) Prezidium Asociace stanoví podrobný postup při žádání o členství v Asociaci a zveřejní jej na webových stránkách Asociace.
(c) Členství v Asociaci je časově neomezené, pokud z těchto Stanov nevyplývá jinak.

 

2. Druhy členství

(a) Členství se dělí na:

 1. řádné členství,
 2. čestné členství.

(b) Řádné členství se dělí na:

 1. individuální členství,
 2. odborné členství.

3. Vznik členství
(a) Individuálním členem se může stát fyzická osoba podle odst. 1. písm. (a)

 1. která je starší 18 let a je svéprávná ve smyslu právních předpisů,
 2. má nejméně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
 3. zavazuje se k aktivní bezplatné práci na organizaci života asociace
 4. s jejímž členstvím souhlasí Presidium Asociace

(b) Prezidium Asociace stanoví kritéria, na jejichž základě vysloví souhlas s přijetím individuálního člena a tato kritéria zveřejní na webových stránkách Asociace.
(c)  Odborným členem se může stát individuální člen podle písm. (a),

 1. který je aktivní v oblasti koučování v míře určené Stavovskou radou,
 2. je kvalifikovaný kouč podle Akreditačního řádu ČAKO či jiných organizací, akceptovaných Stavovskou radou,
 3. s jehož odborným členstvím souhlasí Stavovská rada Asociace.

(d) Stavovská rada Asociace stanoví kritéria, na jejichž základě vysloví souhlas s přijetím  odborného člena a tato kritéria zveřejní na webových stránkách Asociace.
(f) Čestným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba podle odst. 1. písm. (a), která se významným způsobem zasloužila o šíření a rozvíjení myšlenek koučování, případně o dobré jméno, výsledky nebo majetek Asociace. Čestného člena jmenuje Presidium Asociace.

 

4. Práva a povinnosti člena

(a) Každý člen má právo

 1. účastnit se Valné hromady Asociace,
 2. navrhovat kandidáty do orgánů Asociace,
 3. podávat návrhy na Valné hromadě či orgánům Asociace a požadovat vysvětlení,
 4. účastnit se činnosti Asociace a Pracovních skupin,
 5. být pravidelně na valné hromadě Asociace informován o stavu činnosti Asociace a jeho majetku,
 6. využívat slevy, poskytované členům Asociace na akcích Asociace či jejích partnerů.

(b) Individuální člen má kromě práv uvedených v písm. (a) právo

 1. rozhodovacího hlasu na Valné hromadě Asociace kromě práva volit Stavovskou radu,
 2. být volen do Prezidia Asociace

(c) Odborný člen má kromě práv uvedených v písm. (a) a (b) právo volit a být volen do Stavovské rady Asociace.
(d) Výkon práv, vyplývajících z čestného členství právnické osoby, uskutečňuje její statutární zástupce.

(e) Každý člen má povinnost

 1. dodržovat Stanovy a ostatní předpisy Asociace,
 2. dodržovat Etický kodex asociace,
 3. platit v termínech stanovených Prezidiem Asociace členské příspěvky,
 4. podílet se podle svých možností na činnosti Asociace.

 

5. Členské příspěvky
(a) Členský příspěvek individuálního člena a odborného člena je stejný, členský příspěvek čestného člena je dobrovolný.

(b) Výši členského příspěvku individuálního a odborného člena stanovuje vždy na příslušný kalendářní rok Prezidium Asociace a zveřejňuje na webových stránkách Asociace.
(c) Členský příspěvek je splatný vždy do 10 pracovních dnů před termínem konání řádné Valné hromady Asociace. Jeho zaplacení je podmínkou uplatnění rozhodovacího hlasu člena na Valné hromadě Asociace.
(d) Další pravidla pro úhradu členských příspěvku stanovuje Prezidium Asociace.

 

6. Zánik členství
(a) Individuální členství v Asociaci zaniká

 1. úmrtím člena,
 2. vystoupením člena,
 3. nezaplacením členského příspěvku do 15. března příslušného kalendářního roku,
 4. vyloučením člena.

(b) Odborné členství zaniká automaticky 12 měsíců po skončení platnosti udělené akreditace pokud člen aktivně neusiluje o reakreditaci nebo akreditaci vyššího stupně

(c) Vystoupit z Asociace lze kdykoliv bez udání důvodu, na základě písemného oznámení elektronickou formou. Členství zaniká dnem doručení oznámení. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.
(d) Vyloučit člena může Prezidium Asociace v případech, kdy

 1. porušuje členské povinnosti či Etický kodex Asociace obzvláště hrubým způsobem,
 2. porušuje členské povinnosti či Etický kodex Asociace opakovaně méně závažným způsobem, ačkoli byl na možnost vyloučení písemně upozorněn,
 3. byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
 4. je s jeho členstvím spojen pracovní poměr k Asociaci a jeho pracovní poměr byl Asociací okamžitě zrušen,
 5. jiným způsobem ohrožuje dobré jméno Asociace, koučovského stavu a koučování.

Proti rozhodnutí Prezidia se lze odvolat k Valné hromadě Asociace. Do doby konání Valné hromady se na člena pohlíží jako na vyloučeného. Vyloučený člen může požádat o členství v Asociaci, pokud bude mít za to, že důvody jeho vyloučení pominuly.

 

Část IV.

Hospodaření asociace

1. Účetnictví Asociace
(a) Účetním obdobím asociace je kalendářní rok.
(b) Po skončení účetního období, nejpozději však do konání Valné hromady, sestaví Prezidium roční účetní závěrku.
(c) Roční účetní závěrku spolu s návrhem na použití zisku nebo krytí ztrát asociace předloží předsednictvo ke schválení Valné hromadě.

 

2. Majetek asociace

(a) Majetek Asociace tvoří zejména

 1. členské příspěvky,
 2. hodnoty vytvořené činností Asociace,
 3. příspěvky a dotace od státu a obcí a podobně,
 4. příspěvky a dary od fyzických a právnických osob,
 5. odkazy,
 6. jiný movitý a nemovitý majetek.

(b) Veškeré nakládání s majetkem Asociace je v pravomoci Prezidia Asociace. Bez rozhodnutí Valné hromady však nesmí Prezidium nemovitý majetek asociace zatížit pohledávkami, zástavními právy, věcnými břemeny nebo jinými právy třetích osob, ani jím ručit za jiné osoby.

 

Část V.

Ukončení činnosti Asociace

1. Zrušení a zánik Asociace

(a) Asociace se zrušuje

 1. rozhodnutím Valné hromady, dnem uvedeným v tomto rozhodnutí nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o zrušení Asociace, dnem v rozhodnutí uvedeným,
 3. rozhodnutím valné hromady o sloučení nebo splynutí Asociace s jinou organizací.

 

2. Likvidace Asociace

(a) Likvidátora Asociace jmenuje Valná hromada. Likvidátor sestaví konečnou účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji valné hromadě spolu s návrhem na vypořádání majetkového zůstatku.
(b) Po vypořádání závazků se likvidační zůstatek rozdělí mezi jednotlivé členy podle klíče schváleného Valnou hromadou.

 

Část VI.

Závěrečná ustanovení

1. Změna Stanov

(a) O změně Stanov rozhoduje Valná hromada a to dvoutřetinovou většinou.
(b) Návrh na změnu Stanov může podat odborný člen Asociace.

 

2. Účinnost Stanov

(a) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.