Řádné členství v asociaci

Individuálním členem se může stát fyzická osoba podle stanov asociace odst. 1. písm. (a), která je

 • starší 18 let a je svéprávná ve smyslu právních předpisů,
 • má nejméně středoškolské vzdělání,
 • s jejímž členstvím souhlasí presidium asociace

Každý člen má právo

 • účastnit se přímo valné hromady asociace,
 • mít poradní hlas na valné hromadě asociace,
 • navrhovat kandidáty do orgánů asociace,
 • podávat návrhy na valné hromadě či orgánům asociace a požadovat vysvětlení,
 • účastnit se činnosti asociace a být jmenován do komisí prezidia a stavovské rady,
 • být pravidelně na valné hromadě asociace informován o stavu činnosti asociace a jeho majetku,
 • využívat slevy, poskytované členům asociace na akcích asociace či jejích partnerů.

Individuální člen má kromě práv uvedených výše právo rozhodovacího hlasu na valné hromadě asociace kromě práva volit stavovskou radu,
být volen do prezidia asociace

Každý člen má povinnost

 • dodržovat stanovy a ostatní předpisy asociace,
 • dodržovat etický kodex asociace,
 • platit v termínech stanovených prezidiem asociace členské příspěvky,
 • podílet se podle svých možností na činnosti asociace.

Seznam řádných členů