Pravidla pro práci skupin

I. Pracovní skupina

Skupinu tvoří její garant a členové.

II. Členství v pracovní skupině

O přijetí/nepřijetí nového člena do pracovní skupiny rozhoduje garant skupiny.
Důvodem k vyloučení člena ze skupiny může být jeho dlouhodobá nečinnost, nebo jeho jednání v rozporu s cíli a vnitřními pravidly skupiny.
Pracovní skupiny vznikly v souvislosti s novými stanovami asociace, kdy členství v asociaci je podmíněno aktivní účastí na práci a životě asociace.

III. Garant pracovní skupiny

Garanta skupiny schvaluje Prezidium.
Garant dbá na naplňování vize své skupiny a vize ČAKO.
Garant koordinuje práci uvnitř své skupiny a skrze něj proudí hlavní komunikační kanál skupiny
s koordinátorem skupin/Prezidiem.

IV. Kompetence pracovní skupiny

V případě nejasností konzultuje garant skupiny rozsah jejích kompetencí s Prezidiem.

V. Synergie

Aby skupiny byly "čitelné" pro sebe navzájem a pro nové členy asociace, na internetových stránkách asociace je uveřejněn základní přehled obsahující: název skupiny, jméno garanta a několika větami náplň práce skupiny. V interním dokumentu, pouze pro členy, je sdílen obsáhlejší výčet činností skupiny, případně i se specializacemi některých členů. Lze zjistit na kterou skupinu, případně i na kterého konkrétního člena se s čím obracet.

VI. Koordinátor skupin

Prezidium schvaluje jednoho člena asociace do funkce koordinátora skupin.
Koordinátor skupin:
- Facilituje komunikaci mezi skupinami a Prezidiem.
- Upozorňuje na prostory pro spolupráci skupin.
- Cca 1x za půl roku organizuje workshop a sdílení výsledků práce skupin - výměna know-how pro členskou základnu.
- Shromažďuje od garantů přehledy činností, vize a cíle skupin.
- Je správcem příslušné sekce na webu asociace.