Tento akreditační postup byl ukončen dne 30.4.2018

 

Postup při akreditaci

JAK ZÍSKAT AKREDITACI

Základní informace pro kouče, žádající individuální akreditaci

Akreditovat se podle svých znalostí, dovedností a počtu doložitelných odkoučovaných hodin můžete na tři stupně - akreditovaný kouč (AC), akreditovaný profesionální kouč (APC) a akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC). Samotná akreditace se skládá ze tří následujících oblastí:

a) doložení odborného vzdělání
b) doložení zkušeností s koučováním
c) zkoušky (ověření koučovacích kompetencí) stanoveným odborným hodnotitelem

Při akreditaci se můžete hlásit na takový stupeň, který odpovídá vašim zkušenostem a vaší odbornosti. (Nelze se ale přímo hlásit na nejvyšší stupeň - ASC.) Akreditace na první stupeň platí po dobu 5 let. Během této doby se můžete akreditovat na vyšší stupeň nebo po uplynutí doby akreditace jednou reakreditovat. Jednou pouze proto, že předpokládáme, že pokud se budete koučování skutečně věnovat,


Na druhém stupni platí akreditace po dobu sedmi let a po této lhůtě se můžete reakreditovat (kolikrát chcete) nebo můžete kdykoliv požádat o akreditaci na třetí stupeň. Na třetím stupni samozřejmě můžete v případě skončení akreditace také požádat o reakreditaci.

Poplatek za akreditaci

Celková výše akreditačního poplatku je 7 000 Kč. Tento nevratný poplatek se skládá ze dvou částí: 2 100 Kč (30%) je splatných při podání žádosti o akreditaci a 4 900 Kč (70%) do 30 dnů od přijetí akreditační žádosti Stavovskou radou. Současně s podáním žádosti tedy musí být na účet ČAKO č. 2000764827/2010 uhrazena první část akreditačního poplatku. Při neuhrazení poplatku v době splatnosti může Rada vyřadit zájemce z akreditačního řízení.

Přihlášení k akreditaci

K akreditaci se můžete hlásit kdykoliv. Na adresu info@cako.cz nebo na poštovní adresu ČAKO (v tomto případě uveďte pod název "Česká asociace koučů" podnázev "Akreditace") pošlete svou přihlášku, doplněnou doklady o vašem odborném vzdělání a vašich zkušenostech s koučováním.
V případě zaslání e-mailovou poštou doporučujeme si vyžádat potvrzení o přijetí e-mailu, v případě poštovní zásilky tuto zaslat doporučeně.

Součástí přihlášky jsou následující doklady:

a) o odborném vzdělání

  • stupeň vašeho formálního vzdělání (VŠ, případně SŠ)
  • absolvování vzdělávacího programu koučů (pokud tento program není akreditovaný, dokládáte dále - počet hodin, které příslušný program měl, počet hodin zážitkové zkušenosti, kdy jste byli sami koučováni a počet hodin koučování pod supervizí - potřebné počty hodin najdete v Akreditačním řádu)

b) doložení zkušeností s koučováním

  • prokazatelný počet odkoučovaných hodin (musí minimálně odpovídat požadavkům na jednotlivé akreditační stupně )
  • příslušný počet doporučujících písemných referencí od koučovaných za poslední tři roky (spolu s jejich kontaktními informacemi) - musí se jednat o reálné klienty, nikoliv např. o kolegy z výcviku apod.
  • potvrzení o tom, že jste v posledních 12 měsících koučovali
  • souhlas s Etickým kodexem ČAKO

 

Způsob doručení přihlášky a podkladů

Požadované písemnosti (reference, doporučení, dobrozdání, údaje, popisy, prohlášení, souhlasy a doklady) musí být podepsány vystavitelem a dodány ve věrohodné formě.
Za věrohodnou považuje ČAKO elektronickou formu, obsahující naskenované originály a elektronický podpis (podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.) a tištěnou listinnou formu, obsahující originály nebo věrohodné kopie.


Při akreditaci na vyšší stupeň můžete písemné doklady dodat dvojím způsobem. Protože ČAKO neuchovává doklady, které jste předkládali při akreditaci na nižší stupeň, je vhodné si ponechat jejich kopii a při akreditaci je můžete znovu použit a dále dokládat pouze rozdíl mezi těmito dokumenty a požadavky na vyšší akreditační stupeň. Pokud jste si své předchozí dokumenty neuchovali, musíte písemně doložit všechny písemné požadavky znovu.

Současně zaplatíte třetinu poplatku za akreditaci. Stavovská rada prozkoumá předložené materiály a může vás vyzvat k jejich doplnění nebo objasnění.
Pokud vaše materiály nebudou ani po doplnění splňovat podmínky stanovené Akreditačním řádem, bude vaše přihláška zamítnuta a zaplacená část akreditačního poplatku propadá. Pokud bude vaše přihláška přijata, musíte doplatit zbývající část akreditačního poplatku. Současně vám Stavovská rada ČAKO přidělí odborného hodnotitele (v případě potřeby jich může být více), který ověří vaše koučovací kompetence.

Jak bude ČAKO postupovat při přijetí vaší žádosti?

1) Po doručení žádosti byste měli do 14 dnů dostat potvrzení o jejím doručení a pokud jste neuhradili třetinu poplatku za akreditaci, budete vyzváni k jejímu zaplacení.
2) Poté proběhne kontrola vámi dodaných materiálů. Do 40 dnů dostanete informaci, zda jsou vaše materiály úplné a že vaše žádost byla přijata, nebo budete požádáni o jejich doplnění. Po úspěšném doplnění materiálů bude vaše žádost postoupena Stavovské radě.
3) Na nejbližším zasedání Stavovské rady (SR zasedá zpravidla jednou měsíčně s výjimkou prázdnin. Termíny schůzí SR jsou vyvěšeny na webu ČAKO.) bude vaše žádost přijata a bude vám stanoven hodnotitel - o tom dostanete zprávu a současně se tato informace objeví v zápisu SR na webu ČAKO.
4) Hodnotitel si s vámi (v rozmezí 60 dnů) domluví schůzku a vy mu v dostatečném předstihu doručíte materiály požadované Akreditačním řádem (nahrávky a jejich kazuistický popis). Při osobní schůzce se hodnotitel bude alespoň hodinu věnovat tomu, jakým způsobem pracujete a minimálně další hodinu bude věnovat pozornost našim nahrávkám. V případě, že nebude spokojený, může vás požádat o novou nahrávku, případně doporučit supervizi a domluvit s vámi nové setkání.
5) Po ukončení hodnocení napíše hodnotitel zprávu pro Stavovskou radu, která bude projednána na nejbližším zasedání SR. SR může zprávu hodnotitele přijmout, ale může si také vyžádat doplňující informace či osobní návštěvu hodnotitele na další schůzi, případně stanovit dalšího hodnotitele.
6) V případě schválení se objeví informace o tom v zápisu ze schůze SR a akreditovaný bude vyzván k účasti na nejbližší schůzi SR, kde mu bude předán certifikát. Ve výjimečných případech může být certifikát doručený poštou.
7) Úspěšný žadatel bude do 30 dnů od schválení SR uvedený na webu ČAKO mezi akreditovanými kouči. Vaše kazuistika a posudek hodnotitele budou uchovány v archivu ČAKO jako důvěrné materiály. Ostatní materiály ani nahrávky se nearchivují.

Příprava na akreditaci

Někteří uchazeči si dělají starosti s doložením odborného vzdělání a zkušeností s koučováním. V případě nejasností se můžete obrátit na některého z akreditovaných koučů, případně na Stavovskou radu, která vám pomůže nejasnosti vyjasnit.


Doporučuje vám však soustředit svou pozornost zejména na třetí část - tj. na ověření vašich koučovacích kompetencí. (Používáme popis koučovacích kompetencí stanovený ICF.) Je vhodné si je pečlivě prostudovat a zamyslet se, nakolik tyto kompetence při koučování používáte. Může být prospěšné požádat některého akreditovaného supervizora o supervizi zaměřenou na jejich používání. Dokumenty, které předkládáte k ověření, lze doplnit, ale ověření hodnotitelem, které je svým způsobem zkouškou, nikoliv. Proto je vhodné se dobře připravit. (I pro hodnotitele je frustrující psát záporný posudek.)

Možný konflikt rolí

Vaším hodnotitelem nemůže být někdo, s kým jste v konfliktu rolí. Nemůže to tedy být váš nadřízený nebo podřízený, učitel nebo žák. Je dobré předem, případně po přidělení upozornit na možný konflikt rolí. Pokud byste to neudělali a tento konflikt rolí vyšel najevo až následně, může Stavovská rada zrušit vaši akreditaci.

Ověření koučovacích kompetencí hodnotitelem

Hodnotiteli předem předložíte dva hodinové videozáznamy, které ukazují, jak koučujete, doplněné kazuistickým popisem. (Doporučujeme v nich anonymizovat jména klientů!) Vaše nahrávky by měly ukazovat, jak dobře pracujete. Měly by proto zobrazovat setkání, se kterými jste spokojeni, nikoliv takové, nad kterým máte sami otazníky a pochyby (takové nahrávky se hodí na supervizi). V kazuistickém popisu byste měli u obou nahrávek popsat podrobně kontrakt a stručně celkový průběh koučování. Dále byste se měli alespoň u jedné nahrávky zaměřit na vybrané pasáže, které ukazují vaše použití koučovacích kompetencí, váš způsob uvažování o koučovacím procesu a o způsobu, jak volíte intervence tak, aby byl proces účinný.
Hodnotitel se bude zajímat o vaše zkušenosti s koučinkem, o váš obvyklý přístup a způsob, jakým kontraktujete své zakázky s klienty.
Dále spolu proberete, nakolik se vám na daných záznamech daří používat koučovací kompetence (jedná se o popis základních koučovacích kompetencí podle ICF, jejichž popis naleznete zde).


V případě akreditace na první stupeň půjde zejména o to, jak kvalitně uzavíráte kontrakt, jak dokážete navázat vztah a zůstat v pozici kouče, nakolik se chováte eticky a jak umíte používat další koučovací kompetence. V případě akreditace na druhý stupeň bude hodnotitele mj. zajímat, jak vnímáte koučovací proces, jak na základě toho volíte své intervence, jestli dokážete uvažovat o paralelních procesech a jak efektivně jako koučové pracujete. V případě akreditace na třetí stupeň může hodnotitele zajímat kromě výše uvedeného i to, jak vnímáte sám sebe v koučovacím vztahu, jak využíváte své silné stránky a jak pracujete s těmi slabšími, zda si uvědomujete možný přenos klienta na vás či váš případný protipřenos. (Vyjmenovaná témata berte spíše jako orientační vodítka, hodnotitel vždy hodnotí váš výkon celistvě a může se zaměřit i na jiná důležitá témata.) Může být pro vás také užitečné projít si své nahrávky předem na supervizi.


Hodnotitel o vašem setkání napíše písemný záznam, s kterým vás seznámí (písemně nebo osobně), a poté jej předloží Stavovské radě.

Další kroky

Stavovská rada posoudí záznam napsaný hodnotitelem. Může mít případné další doplňující dotazy na hodnotitele nebo na vás ohledně splnění podmínek stanovených Akreditačním řádem. Pokud budou všechny podmínky splněny, Stavovská rada vám udělí příslušnou akreditaci a nechá vás zapsat na seznam akreditovaných koučů. Tato akreditace je časově omezená. V případě zájmu můžete požádat o reakreditaci, případně o akreditaci na vyšší stupeň.
Pokud jste u akreditace neuspěli, můžete kdykoliv podat novou žádost o akreditaci. V takovém případě je však před tím vhodné zapracovat na zjištěných nedostatcích.

Reakreditace

Reakreditace jsou jednodušší v tom, že při nich dokládáte pouze požadované dokumenty a neprocházíte odborným hodnocením. Stavovská rada vás může vyzvat k jejich doplnění, případně vás pozvat k osobnímu jednání pro jejich vyjasnění. Cena za reakreditaci činí polovinu poplatku za akreditaci, čili v současné době 3500 Kč.

Individuální akreditace typu kouč-supervizor

V nové verzi akreditačního řádu došlo k oddělení odbornosti kouč od odbornosti supervizor. Akreditaci kouč - supervizor může získat ten kouč, který má alespoň druhý akreditační stupeň (APC) nebo ekvivalentní stupeň odbornosti udělený jinou profesní organizací, se kterou ČAKO spolupracuje - a k tomu supervizní výcvik uznaný ČAKO. Při udělení této akreditace uchazeč neprochází zvláštní zkouškou - tou prošel v supervizním výcviku - jen dokládá podmínky uvedené v Akreditačním řádu. Seznam supervizorů bude uvedený na webu ČAKO.

Akreditace vzdělávacích programů

ČAKO akredituje vzdělávací programy pro kouče, které slouží k přípravě koučů na příslušný akreditační stupeň. Pro první stupeň to je Akreditovaný vzdělávací program koučů, pro druhý stupeň Akreditovaný vzdělávací program profesionálních koučů. Akreditace vzdělávacího programu je 7 let. Vzdělávací programy lze po uplynutí doby akreditace reakreditovat.

Podrobné podmínky pro akreditaci vzdělávacích programů jsou uvedené v Akreditačním řádu.

Výše akreditačního poplatku se odvozuje od požadovaného akreditačního stupně. Poplatek činí u ACP 16.000,- Kč, u APCP 24.000,- Kč. Tento nevratný poplatek se skládá ze dvou částí: 30% část je splatná při podání žádosti o akreditaci a 70% část do 30 dnů od přijetí akreditační žádosti. Současně s podáním žádosti musí být tedy na účet ČAKO č. 2000764827/2010 uhrazena první část ve výši 30% z celkové ceny akreditačního poplatku. Při neuhrazení poplatku v době splatnosti může Rada vyřadit zájemce z akreditačního řízení.

Po přijetí žádosti stanoví Stavovská rada hodnotitele, který do 30 dnů naváže spojení s garantem výcviku a domluví s ním časový plán hodnocení. Vyžádá si od něj potřebnou dokumentaci a provede rozbor záměrů a výstavby výcvikového programu. Poté se setká s garantem a dalšími lektory osobně a projde s nimi teoretická východiska, metody a způsoby ověření výsledků výcviku. Po domluvě s lektory shlédne nahrávky klíčových míst výcviku a navštíví vybraný výcvikový den v rozsahu 4 - 8 hodin, poté provede hodnocení lektorů a poskytne jim zpětnou vazbu.

Na základě toho hodnotitel napíše hodnocení, které Stavovská rada projedná na svém nejbližším zasedání a rozhodne se udělit nebo neudělit výcviku požadovanou akreditaci. Udělená akreditace je do 30 dnů uveřejněna na webu ČAKO.