Akreditační řád

Akreditační řád ČAKO

Obsah Akreditačního řádu ČAKO

1. Smysl a cíle Akreditačního řádu ČAKO
2. Kvalifikační stupně koučů a vzdělávacích programů
3. Kvalifikační požadavky na kouče
4. Kvalifikační požadavky na vzdělávací programy
5. Postup při akreditaci a reakreditaci koučů a vzdělávacích programů
6. Poplatky za akreditaci a reakreditaci

 

1. Smysl a cíle Akreditačního řádu ČAKO

1.1. Akreditační řád ČAKO stanovuje v duchu mezinárodních standardů kvalifikační požadavky na profesionální kouče a vzdělávací programy, které profesionální kouče připravují.

1.2. Akreditační řád ČAKO vychází z principu globálních koučovských kompetencí a respektuje všechny školy a přístupy v koučování, které tyto kompetence rozvíjejí.

1.3. Akreditační řád ČAKO usiluje o

1.3.1. Podporu profesionálního koučování jako samostatné profese

1.3.2. Garanci, že akreditovaní koučové splňují standardy profesionálního koučování

1.3.3. Záruku, že akreditované vzdělávací programy rozvíjejí profesionální koučovské kompetence.

 

2. Kvalifikační stupně koučů a vzdělávacích programů

2.1. Název a stručná charakteristika kvalifikačních stupňů koučů

2.1.1. První stupeň - Akreditovaný kouč (dále jen AC). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč pod průběžnou supervizí akreditovaného kouče supervizora (viz odd. 3.5.).

2.1.2. Druhý stupeň - Akreditovaný profesionální kouč (dále jen APC). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč zcela samostatně.

2.1.3. Třetí stupeň - Akreditovaný profesionální seniorní kouč (dále jen ASC). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč zcela samostatně a podílet se profesionální přípravě koučů.

 

2.2. Název a stručná charakteristika kvalifikačních stupňů vzdělávacích programů

2.2.1. První stupeň - Akreditovaný vzdělávací program koučů (dále jen ACP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň AC.

2.2.2. Druhý stupeň - Akreditovaný vzdělávací program profesionálních koučů (dále jen APCP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň APC.

 

2.3. Platnost a obnovení kvalifikačních stupňů koučů a vzdělávacích programů

2.3.1. První akreditační stupeň je platný po dobu pěti let ode dne udělení. Na tomto stupni je možné jedenkrát žádat o reakreditaci, která platí rovněž pět let. (Poté je možné žádat pouze o vyšší akreditační stupeň.) Druhý a třetí akreditační stupeň platí po dobu sedmi let ode dne udělení. Po splnění požadavků podle čl. 3.4. Kvalifikační požadavky na obnovení akreditace koučů lze zažádat o obnovení kvalifikačního stupně. Každý nositel tohoto stupně musí za rok absolvovat nejméně 4 supervize, které na požádání doloží Stavovské radě. Jinak ztrácí právo akreditaci používat. 

2.3.2. Všechny kvalifikační stupně vzdělávacích programů jsou platné po dobu sedmi let ode dne udělení. Po splnění požadavků podle čl. 4.2. Obnovení kvalifikačního stupně vzdělávacího programu, lze zažádat o obnovení kvalifikačního stupně.

2.3.3. Uchazeči, kteří žádají o akreditaci ČAKO poprvé a nemají ani akreditaci od jiných profesních organizací (EMCC, ICF), mohou žádat pouze o první nebo druhý akreditační stupeň.

 

2.4. Odborný hodnotitel

2.4.1. Pro potřeby akreditačního řízení a obdobných potřeb v rámci ČAKO se zavádí termín „odborný hodnotitel", s cílem, aby nebyli v rámci ČAKO znevýhodňování koučové, kvalifikovaní podle obdobných organizací, nebo koučové, kteří získali kvalifikaci jiným způsobem.

Odborným hodnotitelem je

2.4.1.1. Každý držitel platného nejvyššího (ASC) kvalifikačního stupně ČAKO a Stavovskou radou vybraní držitelé stupně APC.

2.4.1.2. Držitel takového platného kvalifikačního stupně jiné organizace koučů, který považuje ČAKO za obdobný nejvyššímu (ASC) kvalifikačnímu stupni ČAKO. Seznam těchto organizací a jejich odpovídajících kvalifikačních stupňů stanovuje Stavovská rada a bude zveřejněn na webových stránkách ČAKO (od 06/2016).

2.4.1.3. Držitel jiné platné kvalifikace odborného institutu, akademické instituce apod., kterou považuje ČAKO za obdobný nejvyššímu (ASC) kvalifikačnímu stupni ČAKO. Seznam odborných hodnotitelů stanovuje Stavovská rada.

 

3. Kvalifikační požadavky na kouče

3.1. Akreditovaný kouč (AC)

A. Formální vzdělání Vysokoškolské (minimálně Bc.)
(V mimořádných případech může Stavovská rada v tomto bodě udělit výjimku. Bude ale přitom klást mimořádný důraz na kvalitu kompetencí takového uchazeče.)
B. Specifické vzdělávání v koučovských kompetencích

80 prokazatelných výukových hodin ve specifickém vzdělávacím programu pro přípravu koučů
Při dostatečné praxi může Stavovská rada uznat jiné vzdělání, které vede k rozvoji koučovských kompetencí, v tomto případě však nemůže uznat nižší vzdělání v bodě A.

U neakreditovaných koučovacích výcviků je třeba doložit program a strukturu výcviku a jeho celkovou délku. Přitom je třeba uvést:
1) kolik hodin bylo věnováno rozvoji koučovacích dovedností,
2) kolik hodin bylo věnováno osobnostnímu rozvoji,
3) kolik hodin rozvoji etického přístupu.

Úspěšné absolvování Akreditovaného vzdělávacího programu koučů (ACP)
V případě, že akreditovaný výcvik nezajišťuje příslušný počet hodin v bodech C a D, musí žadatel předložit doklad o splnění uvedeného rozdílu.
C. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě 10 prokazatelných hodin sebezkušenosti v roli koučovaného
D. Supervize 15 prokazatelných hodin individuální nebo skupinové supervize
E. Ověření koučovských kompetencí zkouškou Prezentace schopnosti uplatňovat koučovské kompetence před odborným hodnotitelem, jehož určí Stavovská rada, kterému poskytne dvě hodinové videonahrávky svého koučinku se stručným popisem kontraktu obou nahrávek a kazuistickým rozborem jedné z těchto nahrávek (popis 5 - 10 míst, na kterých kouč používá své koučovací kompetence a reflexe, nakolik tyto intervence byly účinné)
F. Vlastní koučovací praxe Prokazatelná realizace koučování v rozsahu:
Nejméně 150 hodin celkem, z toho
nejméně 135 hodin placených
G. Reference koučovaných 3 písemné reference od osob, přímo koučovaných v posledním roce před akreditací, s jejich kontaktními informacemi
H. Aktivní činnost v oblasti koučování v posledním roce Písemné potvrzení o realizaci koučování v uplynulých 12 měsících
I. Souhlas s etickým kodexem kouče Písemný souhlas s etickým kodexem ČAKO

 

3.2. Akreditovaný profesionální kouč (APC)

A. Formální vzdělání Vysokoškolské (minimálně Bc.)
(V mimořádných případech může Stavovská rada v tomto bodě udělit výjimku. Bude ale přitom klást mimořádný důraz na kvalitu kompetencí takového uchazeče.)
B. Specifické vzdělávání v koučovských kompetencích 200 prokazatelných výukových hodin ve vzdělávacích programech pro přípravu koučů.
Při dostatečné praxi může Stavovská rada uznat jiné vzdělání, které vede k rozvoji koučovských kompetencí, v tomto případě však nemůže uznat nižší vzdělání v bodě A. (Může jít například o psychoterapeutický výcvik některého ze směrů humanistické psychoterapie, doložené akce ČAKO, ICF a EMCC apod.)
Do celkového počtu se počítá i počet hodin dokladovaných na prvním stupni.

Úspěšné absolvování Akreditovaného vzdělávacího programu profesionálních koučů (APCP)

V případě, že akreditovaný výcvik nezajišťuje příslušný počet hodin v bodech B, C a D, musí žadatel předložit doklad o splnění uvedeného rozdílu.

C. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě 15 prokazatelných hodin sebezkušenosti v roli koučovaného(z toho minimálně 5 hodin koučování s jedním koučem, který je buď akreditovaný minimálně na stupeň APC nebo s koučem, jehož odbornou zkušenost a kvalifikaci SR uzná - může jít o zkušené kouče z jiných profesních koučovacích organizací, zahraniční kouče apod.)
D. Supervize 30 prokazatelných hodin individuální nebo skupinové supervize (z toho minimálně 5 hodin individuální supervize s jedním supervizorem, který má uznanou supervizní kvalifikaci - ať už jako člen ČAKO, či jiných profesních supervizorských organizací - např. ČIS, jehož kvalifikaci SR uzná)
E. Ověření koučovských kompetencí zkouškou Prezentace schopnosti uplatňovat koučovské kompetence před odborným hodnotitelem, kterého určí Stavovská rada, kterému poskytne dvě hodinové videonahrávky svého koučinku se stručným popisem kontraktu obou nahrávek, kazuistickým rozborem jedné z těchto nahrávek (popis 5 - 10 míst, na kterých kouč používá své koučovací kompetence a reflexe, nakolik tyto intervence byly účinné) a stručnou reflexí koučovacího procesu.
F. Vlastní koučovací praxe Prokazatelná realizace koučování v rozsahu:
Nejméně 750 hodin celkem
Nejméně 675 hodin placených
G. Reference koučovaných 5 písemných referencí od osob, přímo koučovaných v posledních třech letech, s jejich kontaktními informacemi
H. Aktivní činnost v oblasti koučování v posledním roce Čestné prohlášení o tom, kolik hodin koučoval v posledních dvanácti měsících před podáním žádosti o akreditaci. (Uchazeč může být požádán o jejich doložení.)
I. Souhlas s etickým kodexem kouče Písemný souhlas s etickým kodexem ČAKO

 

3.3. Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

A. Formální vzdělání Vysokoškolské (minimálně Bc.)
B. Specifické vzdělávání v koučovských kompetencích 500 prokazatelných výukových hodin ve specifických vzdělávacích programech pro přípravu koučů.
Při dostatečné praxi může Stavovská rada uznat jiné vzdělání, které vede k rozvoji koučovských kompetencí, v tomto případě však nemůže uznat nižší vzdělání v bodě A. (Může jít například o psychoterapeutický výcvik některého ze směrů humanistické psychoterapie, doložené akce ČAKO, ICF a EMCC apod.)

Do celkového počtu se počítá i počet hodin dokladovaných na druhém stupni.

V případě, že akreditovaný výcvik nezajišťuje příslušný počet hodin v bodech B, C a D, musí žadatel předložit doklad o splnění uvedeného rozdílu.

C. Rozvoj osobnosti a dalších dovedností využitelných v koučování 50 prokazatelných hodin aktivit, vedoucích k celkovému rozvoji kouče osobnosti a dalších dovedností využitelných v koučování
D. Supervize 50 prokazatelných hodin individuální nebo skupinové supervize, z toho minimálně 10 individuálních hodin supervize s jedním supervizorem, který má uznanou supervizní kvalifikaci - ať už jako člen ČAKO, či jiných profesních supervizorských organizací - např. ČIS, jehož kvalifikaci SR uzná), a minimálně 5 hodin supervize, která proběhla v průběhu roku před podáním přihlášky.
E. Ověření kompetencí zkouškou Prezentace schopnosti uplatňovat koučovské kompetence před odborným posuzovatelem, kterého určí Stavovská rada, kterému poskytne dvě hodinové videonahrávky svého koučinku s popisem kontraktu obou nahrávek, stručnou reflexí koučovacího procesu a stručným popisem, které osobní kvality při koučinku používá (doloženým odkazy na nahrávky) a které koučovací přístupy ve své praxi integruje.
F. Vlastní koučovací praxe Prokazatelná realizace koučování v rozsahu:
Nejméně 2500 hodin celkem
Nejméně 2250 hodin placených
Nejméně 35 koučovaných osob
G. Reference koučovaných 5 písemných referencí od osob, přímo koučovaných v posledních třech letech, s jejich kontaktními informacemi
I. Aktivní činnost v oblasti koučování v posledním roce Čestné prohlášení o tom, kolik hodin koučoval v posledních dvanácti měsících před podáním žádosti o akreditaci. (Uchazeč může být požádán o jejich doložení.)
J. Souhlas s etickým kodexem kouče Písemný souhlas s etickým kodexem ČAKO

3.4. Kvalifikační požadavky na obnovení akreditace koučů

Průběžné vzdělávání kouče AC APC ASC
A. Rozvoj specifických koučovských kompetencí 40 prokazatelných hodin aktivit, vedoucích k rozvoji schopnosti koučovat 30 prokazatelných hodin aktivit, vedoucích k rozvoji schopnosti koučovat  
B. Rozvoj osobnosti a dalších dovedností využitelných v koučování 10 prokazatelných hodin aktivit, vedoucích k celkovému rozvoji kouče 20 prokazatelných hodin aktivit, vedoucích k celkovému rozvoji kouče 20 prokazatelných hodin aktivit, vedoucích k celkovému rozvoji kouče
C. Koučování pod supervizí 10 prokazatelných hodin koučování v rámci individuální nebo skupinové supervize 20 prokazatelných hodin koučování v rámci individuální nebo skupinové supervize, případně intervizní skupiny 20 prokazatelných hodin intervize nebo supervize
D. Aktivní činnost v oblasti koučování v posledním roce Písemné potvrzení o realizaci koučování v uplynulých 12 měsících Písemné potvrzení o realizaci koučování v uplynulých 12 měsících Písemné potvrzení o realizaci koučování nebo výuky ve specifické vzdělávání koučů v uplynulých 12 měsících
E. Potvrzení o profesionální etické bezúhonnosti Písemné čestné prohlášení uchazeče o tom, že v posledních třech letech žádným způsobem neporušil etický kodex ČAKO
F. Potvrzení o právní bezúhonnosti ve spojení s výkonem funkce kouče Písemné čestné prohlášení uchazeče o tom, že v posledních třech letech nebyl pravomocně odsouzen, ani v současnosti proti němu není vedeno trestní stíhání či právní spor v souvislosti s jeho výkonem funkce kouče

3.5. Akreditovaný kouč - supervizor (dále jen AC-S)

Akreditovaný kouč - supervizor je kouč, který absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč zcela samostatně - tj. získal již minimálně akreditační stupeň APC (Akreditovaný profesionální kouč) nebo má odpovídající odborné vzdělání u jiných profesních organizací (typicky ICF, EMCC). Dále platí, že je oprávněn provádět supervizi koučů.

Pokud je kouč akreditovaným koučem ČAKO druhého nebo třetího stupně a splní následující požadavky, může zažádat Stavovskou radu ČAKO (prostřednictvím mailu info@cako.cz) o udělení certifikátu a může používat příponu supervizor s pomlčkou za názvem tohoto stupně (např. APC-S Akreditovaný profesionální kouč - supervizor, případně ASC-S Akreditovaný profesionální seniorní kouč - supervizor).

 
A. Specifické vzdělání v supervizi Kouč získal supervizní výcvik pro kouče garantovaný ČAKO nebo supervizní výcvik pořádaný některou z českých či zahraničních organizací, zaměřených na supervizní výcviky (např. ČIS), který Stavovská rada uzná.
B. Supervize
Prokazatelná realizace supervizí v rozsahu nejméně 20 hodin.
C. Reference supervidovaných 5 písemných referencí od osob nebo zástupců týmů, přímo supervidovaných v posledních třech letech, s jejich kontaktními informacemi.
D. Aktivní činnost v oblasti supervize v posledním roce Čestné prohlášení o tom, kolik hodin supervidoval v posledních dvanácti měsících. (Uchazeč může být požádán o jejich doložení.).

 

4. Kvalifikační požadavky na vzdělávací programy

4.1. Získání kvalifikačního stupně vzdělávacího programu

  ACP APCP  
A. Výuka specifických koučovských (resp. supervizních u ACSP) kompetencí 50 hodin činnosti, vedoucí k rozvoji schopnosti koučovat 40 hodin činnosti, vedoucí k rozvoji schopnosti koučovat  
B. Výuka zaměřená na rozvoj osobnosti 10 hodin činnosti, vedoucí k celkovému rozvoji kouče 20 hodin činnosti, vedoucí k celkovému rozvoji kouče  
C. Výuka profesionální etiky kouče a kritického myšlení 10 hodin činnosti, vedoucí k chování podle etického kodexu 10 hodin činnosti, vedoucí k chování podle etického kodexu  
D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji a řešení problémů v roli koučovaného 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji a řešení problémů v roli koučovaného  
E. Koučování pod supervizí 15 hodin skutečné koučovací práce účastníků programu v rámci individuální nebo skupinové supervize 15 hodin skutečné koučovací práce účastníků programu v rámci individuální nebo skupinové supervize  
F. Celková délka vzdělávacího programu 95 hodin (včetně vlastního koučování a supervize) 95 hodin (včetně vlastního koučování a supervize)  
G. Ověření koučovských kompetencí zkouškou Písemný popis způsobu, jakým jsou ověřovány schopnosti účastníků koučovat, včetně kriterií, podle kterých jsou hodnoceni.
H. Obsahová a organizační struktura programu Písemný popis obsahové náplně a organizace programu.
I. Didaktické a organizační formy programu Písemný popis užívaných forem a metod programu, ze kterého je zřejmé, jak je metodologicky zajištěno, že u účastníků dojde k odpovídajícím vědomostním, dovednostním a (hlavně u ACSTC) osobnostním změnám.
J. Odborný garant programu Jméno a kvalifikace garanta programu, popis způsobu, jakým zajišťuje standardizovanost programu ve všech jeho složkách a jeho písemné prohlášení, že bude program garantovat následujících sedm let.
K. Lektoři a supervizoři programu Jména a kvalifikace lektorů a supervizorů programu a písemné prohlášení garanta programu, že u všech lektorů a supervizorů programu garantuje odpovídající profesionalitu a bude tak činit následujících sedm let.
L. Předepsaná povinná literatura a výukové pomůcky Seznam předepsané povinné studijní literatury programu (do 10 učebnic) a popis dalších výukových materiálů, které nejsou uvedeny v bodě I.
M. Počet absolventů programu a reference kvalifikovaných koučů Minimálně 12 doložitelných absolventů programu a 5 písemných referencí absolventů programu.


4.2. Obnovení kvalifikačního stupně vzdělávacího programu

 
A. Potvrzení o kompatibilitě programu Písemná garance, že program obsahuje nejméně stejné hodinové dotace v nejméně stejné obsahové struktuře jako při (re)akreditaci před 7 lety.
B. Ověření koučovských kompetencí zkouškou Písemný popis rozdílů mezi způsobem, jakým byly ověřovány schopnosti účastníků koučovat před 7 lety a jakým jsou ověřovány v současnosti, včetně kriterií, podle kterých jsou hodnoceni
C. Obsahová a organizační struktura programu Písemný popis rozdílů mezi obsahovou náplní a organizací programu před 7 lety a v současnosti
D. Didaktické a organizační formy programu Písemný popis rozdílů mezi užívanými formami a metodami programu před 7 lety a v současnosti
E. Odborný garant programu Jméno a kvalifikace garanta programu, popis způsobu, jakým zajišťuje standardizovanost programu ve všech jeho složkách a jeho písemné prohlášení, že bude program garantovat následujících sedm let.
F. Lektoři a supervizoři programu Jména a kvalifikace lektorů a supervizorů programu a písemné prohlášení garanta programu, že u všech lektorů a supervizorů programu garantuje odpovídající profesionalitu a bude tak činit následujících sedm let
G. Předepsaná povinná literatura a výukové pomůcky Seznam předepsané povinné studijní literatury programu (do 10 učebnic) a popis dalších výukových materiálů, které nejsou uvedeny v bodě I.
H. Počet absolventů programu a reference kvalifikovaných koučů Minimálně 12 doložitelných absolventů programu ve 2 bězích za posledních 7 let a 5 písemných referencí absolventů programu.


5. Postup při akreditaci a reakreditaci koučů a vzdělávacích programů

5.1. Podání žádosti o (re)akreditaci

5.1.1. Zájemce o (re)akreditaci (dále jen "zájemce") zasílá písemnou žádost o (re)akreditaci (dále jen "žádost") na e-mailovou adresu info@cako.cz nebo na poštovní adresu ČAKO - v tomto případě uvede pod název "Česká asociace koučů" název "Akreditace". ČAKO doporučuje v případě zaslání e-mailovou poštou si vyžádat potvrzení o přijetí e-mailu, v případě poštovní zásilky tuto zaslat doporučeně.

5.1.2. Žádosti o akreditaci se přijímají v průběhu celého roku a o jejich přijetí rozhoduje Stavovská rada na nejbližším zasedání po doručení žádosti do sídla ČAKO. V případě neúplnosti podkladů vyzve k jejich doplnění, jinak rozhodne o jejich přijetí a přidělení odborného hodnotitele. V případě individuálních akreditací bude ve lhůtě jednoho měsíce zahájeno vlastní akreditační řízení, v případě akreditací výcviků ve lhůtě dvou měsíců.

5.1.3. Kompletní žádost obsahuje přesný název (re)akreditace podle čl. 2. Kvalifikační stupně koučů a vzdělávacích programů a všechny informace o splnění kvalifikačních požadavků ve struktuře podle kvalifikačních tabulek v čl. 3. a 4., včetně všech požadovaných písemností.

5.1.4. Požadované písemnosti (reference, doporučení, dobrozdání, údaje, popisy, prohlášení, souhlasy a doklady) musí být podepsány vystavitelem a dodány ve věrohodné formě.

5.1.5. Za věrohodnou považuje ČAKO elektronickou formu, obsahující naskenované kopie originálů a elektronický podpis (podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.) a tištěnou listinnou formu, obsahující originály nebo věrohodné kopie.

5.1.6. V případě, kdy má Stavovská rada (dále jen "Rada") pochybnosti o kompletnosti žádosti, oznámí své připomínky písemně zájemci s rozhodnutím, zda může podle požadavků svoji žádost doplnit, nebo zda se dostaví na zasedání Rada k osobnímu projednání. Oznámení je zájemci odesláno nejméně 2 týdny před termínem zasedání Rady.

 

5.2. Příprava zasedání Rady

5.2.1. Rada vyhlašuje termíny svých zasedání podle potřeby tak, aby byly k dispozici na webových stránkách ČAKO vždy nejméně 3 měsíce před příslušným termínem konání.

5.2.2. U akreditací koučů, jejíž součástí je povinná zkouška koučovských schopností zájemce (viz kvalifikační tabulky), určí Rada (viz čl. 2.4.) odborného hodnotitele, který zkoušku provede, a oznámí jméno a kontakt na odborného posuzovatele zájemci. Zájemce si dohodne s odborným posuzovatelem termín a místo konání zkoušky.

5.2.3. U akreditací vzdělávacích programů určí vždy Rada (viz čl. 2.4.) odborného hodnotitele, který bude posuzovat úroveň splnění kvalifikačních požadavků na (re)akreditaci a oznámí jméno a kontakt na odborného posuzovatele zájemci. Zájemce si dohodne s odborným posuzovatelem postup spolupráce tak, aby byl schopen vystavit odborný posudek.

5.2.4. Rada může určit jednoho nebo více odborných hodnotitelů. V případě více hodnotitelů jedná vždy vůči zájemci i vůči Komisi jen jeden určený hodnotitel.

5.2.5. Odborný hodnotitel připravuje pro jednání Rady posudek, ze kterého musí být zřejmé, zda a proč doporučuje či nedoporučuje zájemce k získání příslušné (re)akreditace. V případě více posuzovatelů připravují odborný posudek podle vzájemné dohody společně nebo samostatně. Lhůta na zpracování posudku činí u individuálních akreditací 3 měsíce a u akreditací výcviků 6 měsíců.

5.2.6. Za vyhotovení odborného posudku může být přiznána finanční odměna. O přiznání a výši odměny rozhoduje Presidium ČAKO.

5.2.7. V případě propadnutí akreditace může akreditovaný kouč požádat o možnost reakreditace do 3 let po propadnutí, poté musí nově žádat o akreditaci.

 

5.3. Rozhodování Rady

5.3.1. Rada při svém rozhodování vychází z kompletní žádosti a odborných posudků. Jsou-li podle těchto podkladů kvalifikační požadavky na příslušnou (re)akreditaci splněny, Rada rozhodne o přiznání nebo obnovení kvalifikačního stupně.

5.3.2. Rada může na své jednání přizvat zájemce, pokud potřebuje osobní vysvětlení k některým kvalifikačním požadavkům. Stejně tak může přizvat odborného posuzovatele.

5.3.3. Rada rozhoduje prostou většinou všech (ne jen přítomných) členů Rady. Fyzicky nepřítomní členové Rady se mohou jednání a rozhodování zúčastnit telefonicky, videokonferenčně, či svůj rozhodovací hlas předat písemným zmocněním jinému přítomnému členu Rady.

5.3.4. Rada může své rozhodnutí o přiznání nebo obnovení kvalifikačního stupně vázat na splnění dodatečné podmínky (doložení některých údajů apod.) ve stanoveném termínu. Po splnění této podmínky, ověřené předsedou Rady, se má za to, že Rada rozhodla v tomto stanoveném termínu.

5.3.5. Rada oznámí výsledek svého rozhodování do 1 týdne ode dne rozhodnutí. V případě rozhodnutí o přiznání nebo obnovení kvalifikačního stupně budou základní údaje o akreditovaných koučích a vzdělávacích programech zveřejněny na webových stránkách ČAKO do 1 měsíce ode dne rozhodnutí.

5.3.6. Rada vyhotoví listinný certifikát a předá ho do 6 týdnů ode dne rozhodnutí.

 

5.4. Poplatky a odměny za akreditační řízení

5.4.1. Zájemce hradí za akreditaci či reakreditaci poplatek. Výši poplatků stanoví Presidium ČAKO. První část poplatku je splatná při podání žádosti a druhá po přijetí akreditační žádosti Stavovskou radou na veřejný účet ČAKO. Poplatek je nevratný. Při neuhrazení poplatku v době splatnosti může Rada vyřadit zájemce z akreditačního řízení.

5.4.2. Presidium ČAKO může přiznat členům Rady a Radou jmenovaným odborným posuzovatelům odměnu za jejich činnost. ČAKO hradí členům Rady a Radou jmenovaným odborným posuzovatelům provozní náklady, které vynaložili v souvislosti s výkonem své funkce (cestovné, tisk posudků apod.) a na kterých se s Presidiem ČAKO dohodli.

 

6. Poplatky za akreditaci a reakreditaci

6.1 Poplatek za akreditaci a reakreditaci individuálního kouče

Celková výše akreditačního poplatku je 7000,- Kč. Poplatek za reakreditaci individuálního kouče tvoří 3500,- Kč. Oba poplatky se skládají ze dvou částí: 30% část je splatná při podání žádosti o akreditaci a 70% část do 30 dnů od přijetí akreditační žádosti. Současně s podáním žádosti musí být tedy na účet ČAKO č. 2000764827/2010 uhrazena první část ve výši 30% z celkové ceny akreditačního poplatku. Při neuhrazení poplatku v době splatnosti může Rada vyřadit zájemce z akreditačního řízení. Poplatek je nevratný.

 

6.2 Poplatek za akreditaci a reakreditaci vzdělávacích programů pro kouče

Výše akreditačního poplatku je 16.000,- Kč.Tento poplatek je jednotný pro oba akreditační stupně a skládá se ze dvou částí: 30% část je splatná při podání žádosti o akreditaci a 70% část do 30 dnů od přijetí akreditační žádosti. Současně s podáním žádosti musí být tedy na účet ČAKO č. 2000764827/2010 uhrazena první část ve výši 30% z celkové ceny akreditačního poplatku. Při neuhrazení poplatku v době splatnosti může Rada vyřadit zájemce z akreditačního řízení. Poplatek je nevratný.